Werkgroep

Arme Kant van Meppel

Solidariteit

Voor en door Meppelers


Wie zijn wij Voor wie Activiteiten Uw steun Contact Sponsoren Leenfonds Schuldhulpmaatje Leergeld Meppel Humanitas Werk en Inkomen Minimaregelingen                 Uw hulp en solidariteit maken het verschil!


Minimaregelingen en

Kwijtschelding

Gemeentelijke belastingen

Gemeente Meppel 2019

Werkgroep

Arme Kant van Meppel

www.armekantmeppel.nl

Emailadres: info@armekantmeppel.nl

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor onze activiteiten, kunt u een opgavenformulier aanvragen via:

armekantmeppel.acties@gmail.com

Als u onze activiteiten, wilt ondersteunen kunt u dit doen via aanmelding.

armekantmeppel@gmail.com

Bankrekening Arme Kant Meppel

NL 84 RABO 0341 8578 74

Zie ook informatie Facebook: ArmeKantMeppel

Te volgen via Twitter: #ArmeKant

Telefoonnummer: 06 1310 6224 - Antwoord apparaatHeeft u een laag inkomen?Dan heeft u misschien recht op aanvullende regelingen

Of

Op kwijtschelding Gemeentelijke belastingen


Inwoners van de gemeente Meppel moeten volwaardig kunnen deelnemen aan wat er in onze

samenleving te doen is.

Het minimabeleid is er voor iedereen met een minimuminkomen en beperkt vermogen.


In de brochure leest u waarvoor u in aanmerking komt, wat de voorwaarden zijn en hoe u aanvraagt


Inhoud:


Fonds Deelname Maatschappelijke activiteiten

Inwoners van de gemeente Meppel met een minimuminkomen moeten volwaardig kunnen deelnemen aan wat er in onze samenleving te doen is. Inwoners met een minimuminkomen kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming voor diverse kosten aanvragen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor sociale, culturele, educatieve of sportieve activiteiten, zoals

 Contributies van (sport)verenigingen

 Abonnement zwembad

 Bezoek aan musea, theater, dierentuin, bioscoop, e.d.

 Bibliotheek

 Krantenabonnement

 NS-voordeelurenkaart

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt per kalenderjaar:

 Volwassen € 150,00

 Kinderen tot 18 jaar € 100,00

 De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding in één keer over op uw bank- of girorekening.

Voorwaarden

 U woont in de gemeente Meppel

 U ontvangt minimaal 3 maanden een inkomen van maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum (zie tabel)

 Uw eigen vermogen bedraagt niet meer dan het toegestane maximum voor uw situatie (zie tabel) en de eventuele overwaarde in uw eigen woning bedraagt maximaal € 51.600,00.

 

Uw situatie1                                                                                                         Uw inkomen2       Maximale vermogen

Alleenstaande van 18 en 21 jaar - geen kostendeler                                                  € 264,56               € 6.120,00

Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd - geen kostendeler    € 1.071,70            € 6.120,00

Gehuwden/samenwonenden tot de pensioengerechtigde leeftijd                                 € 1.531,00            € 12.240,00

Alleenstaande in inrichting verblijvend                                                                      € 373,33               € 6.120,00

Alleenstaande, pensioengerechtigd                                                                         € 1199,45             € 6.120,00

Gehuwden/samenwonenden pensioengerechtigd                                                      € 1633,82             € 12.240,00

1 kostendeler: wanneer sprake is van inwoning
2 maximaal 110% van de bijstandsnorm per maand excl. Vakantiegeld


Gehuwden/samenwonenden pensioengerechtigd                                                       € 1633,82              € 12.240,00

1 kostendeler: wanneer sprake is van inwoning
2 maximaal 110% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Aanvragen

 U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier dat u in het stadhuis kunt verkrijgen Of via de website van de gemeente, via Werk en Inkomen / extra inkomen Wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt, levert u bij de aanvraag bewijsstukken van uw inkomen en vermogen aan.

 De gemeente controleert steekproefsgewijs of de kosten waarvoor de tegemoetkoming is aangevraagd ook werkelijk zijn gemaakt. Bewaart u daarom betalingsbewijzen van uw uitgaven.

 De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding over op uw bank- of girorekening.

Meer informatie

 Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding in één keer over op uw bank- of girorekening.

Aanvraagformulieren kunt u afhalen bij de balie of het wordt u op verzoek toegestuurd,

Via Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522 of

Is ook via de website van de gemeente te downloaden:Regeling participatie schoolgaande kinderen


Met de Regeling participatie schoolgaande kinderen kunt u één keer per jaar een extra tegemoetkoming krijgen voor kosten van (buiten)schoolse activiteiten van € 200,00 (kind op basisschool) of € 250,00 (kind op voorgezet onderwijs). .

Activiteiten

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de vergoeding:

Buitenschoolse activiteiten

Het betreft een vergoeding in de kosten van een buitenschoolse wekelijkse activiteit, zoals activiteiten op het gebied van sport, cultuur of ontspanning. U kunt hierbij denken aan het lidmaatschap van een voetbalclub, kosten van zwemlessen, kosten van muziekles.

Voor buitenschoolse activiteiten geldt een vaste vergoeding van € 200,- per kind dat naar de basisschool gaat en € 250,- per kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat. De gemeente maakt bij toekenning buitenschoolse activiteiten het totaal bedrag in één keer over op uw bank- of girorekening.

Schoolse activiteiten

Wanneer uw kind of kinderen niet deelnemen aan een buitenschoolse activiteit, die onder de regeling valt, kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten van schoolse activiteiten. Zoals een excursie of schoolreisje. Bij toekenning schoolse activiteiten ontvangt u alleen de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van de genoemde bedragen.

Aanvragen

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier. U kunt dit ook afhalen bij de balie of het wordt u op verzoek toegestuurd, Of via de website van de gemeente, via Werk en Inkomen / extra inkomen

Meesturen: U moet bij de aanvraag bewijsstukken overleggen zoals een bewijs van betaling, kostenoverzicht of lidmaatschapskaart waaruit blijkt dat het kind lid is of deelneemt aan de activiteit.

Voorwaarden

 U woont in de gemeente Meppel

 U hebt de zorg voor één of meer kinderen van 4 tot en met 17 jaar en deze kinderen volgen onderwijs

 Uw kind(eren), waarvoor u de zorg hebt, nemen deel aan minimaal één buitenschoolse wekelijkse activiteit of een schoolse activiteit

 Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 6.120,- voor een alleenstaande en € 12.240,- voor gehuwden/ samenwonenden

(zie ook de tasbel inkomensgrenzen).

 De overwaarde in uw eigen woning bedraagt maximaal € 51.600,-.

Meest voorkomende Inkomensgrenzen

(de bedragen zijn per maand exclusief vakantiegeld)

Uw situatie1                                                                                                                                              Inkomen2

Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd – geen kostendeler                                         € 1.169,13

Gehuwden/ samenwonenden tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd – geen kostendeler               € 1.670,18

1 deling woonlasten: wanneer er sprake is van inwoning van een ander dan uw kinderen of partner
2 maximaal 120% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Meer informatie en aanvragen

Laptopregeling schoolgaande kinderen

Voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar op het voortgezet onderwijs en een minimum inkomen is het mogelijk om een vergoeding voor de kosten van aanschaf van een laptop aan te vragen.De tegemoetkoming voor de aanschaf van een laptop bedraagt maximaal € 400,00. Een tegemoetkoming in de kosten van internet is niet mogelijk.

Aanvragen

Vraag de tegemoetkoming aan vóórdat u een laptop aanschaft. U moet een aanvraag bijzondere bijstand doen. U kunt dit formulier afhalen op het Stadhuis of aanvragen via 14 0522. 

 Vermeld dat het om een laptop voor een scholier gaat en vul de de naam / geboortedatum en school van uw kind in.

 U hoort binnen 8 weken na de aanvraag van de gemeente of u de tegemoetkoming ontvangt.

 U kunt voor de aanvraag ook een afspraak maken via 14 0522 of direct online

Meesturen

 Kopieën recente inkomensgegevens en uw vermogen mee als deze gegevens niet bij ons bekend zijn

 Offerte van de laptop mee en een bewijs dat dit voldoet aan wat de school voorschrijft.

Voorwaarden

Uw inkomen bedraagt maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum.

Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 1.607,55 voor een alleenstaande en  € 2.296,50 voor gehuwden/ samenwonenden.

Het gaat om de goedkoopste adequate oplossing

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl, bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522


Tegemoetkoming meerkosten Wet maatschappelijke ondersteuning

Inwoners die een blijvende beperking of psychische problemen hebben kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van meerkosten.

Voorwaarden

 U komt in aanmerking als u een blijvende beperking of psychische problemen hebt. Dus als u gebruik maakt van een rolstoel, als u ondersteuning ontvangt bij het huishouden of als u gebruik maakt van begeleiding of dagbesteding. Met andere woorden u moet voldoen aan de voorwaarden van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 De meerkosten moeten worden gemaakt in relatie met uw beperking in zelfredzaamheid of participatie.

 Er is geen vergoeding mogelijk als u in een inrichting verblijft met een indicatie volgens de Wet langdurige zorg of als een eerdere aanvraag voor maatwerk op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning is afgewezen.

Vergoeding kosten

U kunt een aanvraag indienen voor:

1. Extra kosten van maaltijden, als u zelf niet meer kan koken en wel zelfstandig woont. Mensen die niet meer zelf kunnen koken maken vaak gebruik van tafeltje dekje of van magnetronmaaltijden.

2. Extra kosten voor speciale kleding, als u gebruik maakt van een rolstoel. Met aangepaste kleding wordt uw zelfredzaamheid en soms de fysieke belasting van uw zorgverleners tijdens dagelijkse handelingen van aan- en uitkleden verbeterd. Er is  op maat gemaakte kleding te koop met een perfecte pasvorm en zitcomfort in de rolstoel. Deze kleding is duurder dan de confectiekleding.

3. Extra kosten van sportactiviteiten. Bent u lid van een sportvereniging en reist u bijvoorbeeld voor uw rolstoelbasketbal iedere week naar Zwolle? Dan kunt u het lidmaatschapsbewijs en een reiskostenoverzicht toevoegen.

4. Andere kosten voor maximaal één andere categorie die hier boven nog niet is genoemd

Niet in aanmerking komen kosten die vergoed kunnen worden door andere instanties. Bijvoorbeeld vergoedingen door zorgverzekeraar, zoals verstelbaar bed of speciale matras bij bedlegerigheid, Belastingdienst, zoals dieetkosten, UWV, zoals reiskosten of aanpassing auto voor werk of opleiding, werkgever, zoals aanpassingen van de werkplek of door de gemeente Meppel via bijzondere bijstand en minimaregelingen. Ook wordt geen tegemoetkoming verstrekt voor kosten die in het verleden zijn wegbezuinigd door andere instanties en eigen bijdrage/eigen risico.

Hoogte tegemoetkoming

U kunt één aanvraag indienen voor de vier categorieën. In totaal voor maximaal € 2.000 per persoon per jaar.

Werkwijze

 U kunt een aanvraagformulier opvragen via postbus@meppel.nl. Aanvragen kan ook bij het Wmo+loket van de gemeente Meppel via telefoon 14 0522 of van maandag t/m vrijdag van 9. 30-13.30 uur & woensdag ook van 13.30-15.00 uur in het Stadhuis. Wilt u niet wachten? Maak dan online een afspraak.

 U moet aantonen dat er meerkosten zijn. Lever bij uw aanvraag bewijsstukken in. U kunt gratis 'kopieën' van de gemaakte kosten laten maken in het Stadhuis.

 Na uw aanvraag vindt beoordeling plaats.

Tip

Vraag bij twijfel alstublieft aan! De gemeente Meppel wil een duidelijk beeld krijgen van de meerkosten die mensen hebben. De regeling kan zo de komende jaren beter worden afgestemd op de behoefte van de inwoners.

Meer informatie

 Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522


Bijzondere bijstand, schoolkosten MBO leerlingen

MBO leerlingen van 16 en 17 jaar waarvan de ouders/ verzorgers een laag inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de schoolkosten.

Vanuit het ministerie van OCW zijn aan de onderwijsinstellingen extra middelen beschikbaar gesteld voor de tegemoetkoming in de schoolkosten.

Veel scholen laten de uitvoering van deze regeling over aan Stichting Leergeld.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de onderwijsinstelling die uw zoon of dochter bezoekt.

Voorwaarden

 Uw inkomen bedraagt maximaal 120% van het voor u geldende sociaal minimum (zie inkomenstabel)

 Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 12.040,00

Is uw inkomen iets hoger dan 120% van het voor u geldende sociaal minimum, dan heeft u misschien recht op een gedeeltelijke vergoeding.

Uw eigen draagkracht is vastgesteld op 50% van uw inkomen boven de inkomensgrens.

Zijn de jaarkse schoolkosten hoger dan uw eigen draagkracht, dan kunt u dat deel vergoed krijgen.

Wanneer de schoolkosten € 1.000,00 per jaar bedragen, heeft u recht op een vergoeding van € 400,00 (€ 1.000,00 - € 600,00).

Meest voorkomende inkomensgrenzen                                                                                                                                                                          

Uw Uw situatie                                                              Inkomen

Alleenstaande ouder – geen kostendeler                           € 1.169,13

Gehuwden/ samenwonenden – geen kostendeler               € 1.670,18

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een tegemoetkoming voor inwoners van de gemeente Meppel die langdurig een laag inkomen hebben en geen zicht hebben op inkomensverbetering.

Hoogte toeslag

De individuele inkomenstoeslag bedraagt € 419,- per huishouden per jaar. De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding in één keer over op uw bank- of girorekening.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 U woont in de gemeente Meppel.

 U bent ouder dan 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

 U ontvangt minimaal 3 jaar een inkomen van maximaal 105% van het voor u geldende sociaal minimum (zie tabel).

 Uw eigen vermogen bedraagt minder dan het maximaal toegestane bedrag voor uw situatie (zie tabel).

 De overwaarde in uw eigen woning bedraagt maximaal € 51.600,-.

 Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 6.120,- voor een alleenstaande en € 12.240,- voor gehuwden/ samenwonenden.

 U heeft geen zicht op inkomensverbetering.

Pensioengerechtigden komen niet in aanmerkingen voor de individuele inkomenstoeslag.

(de bedragen zijn per maand exclusief vakantiegeld)

Uw situatie1                                                                                                                                      Inkomen2

Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd – geen kostendeler                                  € 1.022,90

Gehuwden/ samenwonenden tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd – geen kostendeler         € 1.461,41

1 deling woonlasten: wanneer er sprake is van inwoning van een ander dan uw kinderen of partner
2 maximaal 105% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Kosten delersnorm

De hoogte van de kosten delersnorm is afhankelijk van het aantal meerderjarige personen die verblijven op hetzelfde adres. Hiervan zijn uitgezonderd (deze personen tellen voor de kosten delersnorm niet mee);

 Personen van 18 tot 21 jaar;

 Studenten die een WSF- uitkering/ WTOS uitkering ontvangen of een BBL -opleiding volgen;

 Personen (niet zijnde bloed- en aanverwanten in 1e en 2e graad) die een commerciële relatie met elkaar hebben (huur of verhuur van een kamer).

Kostendelers norm per maand exclusief vakantiegeld (per persoon) bedrag 105%

Twee persoons huishouden    € 730,71

Drie persoons huishouden      € 633,22

Vier persoons huishouden      € 584,56

Meer informatie en aanvragen

 U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier dat u bij de balie kunt afhalen of dat u op verzoek wordt toegestuurd.

 Of via de website van de gemeente, via Werk en Inkomen / extra inkomen

 Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522


 Bijzondere bijstand, individueel

U kunt voor bijzondere kosten komen te staan waarvoor u geen geld opzij heeft kunnen zetten. Wanneer er geen andere mogelijkheden zijn om de kosten vergoed te krijgen, kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand wanneer:

 Er sprake is van bijzondere omstandigheden en in het bijzondere geval

 De algemene bijstand niet voorziet in de kosten

 U geen beroep kunt doen op een andere voorliggende voorziening

 U noodzakelijke kosten maakt

 Uw eigen middelen ontoereikend zijn

 De kosten niet te voorzien waren

 Het gaat om de goedkoopste adequate oplossing

 Uw inkomen bedraagt maximaal 120% van het voor u geldende sociaal minimum.

 Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 6.120,00 voor een alleenstaande en € 12.240,00 voor gehuwden/ samenwonenden.

Bijzondere bijstand voor medische kosten is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk.

Aanvragen

 U vraagt de bijzondere bijstand bij de gemeente aan, vóórdat u de kosten maakt.

o Wanneer u achteraf een aanvraag indient, is bijstand slechts in zeer uitzonderlijke situaties mogelijk. wanneer de noodzaak nog kan worden vastgesteld. Wanneer u nadat de kosten zijn gemaakt een aanvraag bijzondere bijstand indient, loopt u het risico dat de gemeente de kosten niet vergoedt.

 U maakt een afspraak voor de aanvraag via 14 0522 of online (keuze: afspraak inkomensconsulent). Wilt u bij het maken van de afspraak in de toelichting aangeven 'bijzondere bijstand'

 Neem kopieën van recente inkomensgegevens mee voor zover deze niet bij ons bekend zijn en een kostenindicatie van de leverancier mee.

Kwijtschelding Gemeentelijk belasting

Wanneer u een inkomen heeft op of rond bijstandsniveau en niet beschikt over vermogen (bank-, spaartegoeden, auto inkoopwaarde  overwaarde woning etc.) kunt u wellicht in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Kwijtschelding van lokale belastingen is mogelijk als u voldoet aan de volgende normen:

Voor echtgenoten gelden de volgende netto normbedragen per maand, incl. vakantiegeld:

Beide partners tot 65 jaar € 1.465,07 Eén partner 65 jaar of ouder € 1.635,27 Beide partners 65 jaar of ouder  € 1.645,64

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders  gelden de volgende netto normbedragen per maand, incl. vakantiegeld: Tot 65 jaar € 1.025,55 65 jaar en ouder

€ 1.201,40

U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als u:

• een auto/motor heeft met een inkoopwaarde van meer dan € 2269,-, tenzij u duidelijk aan kunt tonen dat u deze auto nodig heeft i.v.m. handicap of ziekte. U moet dan een verklaring aanleveren van een huisarts of specialist die duidelijk omschrijft waarom u afhankelijk bent van een auto. Als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart dan is dit voor ons ook voldoende bewijs; • over spaargeld beschikt (voor personen geboren in 1934 en eerder geldt een vrij te laten bedrag van € 2269). • een woning met overwaarde bezit.

Let bij het indienen van uw formulier op het volgende

Voorwaarden

 U kunt bij de gemeente Meppel gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor:

o Afvalstoffenheffing

o Rioolrechten

o Onroerende zaakbelastingen

 U kunt bij het waterschap (GBLT) gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor:

o Zuiveringsheffing

o Verontreinigingsheffing

o Watersysteemheffing ingezetenen

 U vraagt kwijtschelding aan met een aanvraagformulier (PDF).

 De gemeente beslist of u recht heeft op kwijtschelding op basis van:

o De hoogte van uw inkomen

o Uw bezittingen

o Een aantal verplichte uitgaven

Zelfstandig ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u kwijtschelding aanvragen voor uw privé-belastingen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0522. Voor deze verzoeken geldt namelijk een andere werkwijze en een ander verzoekformulier.

Meer informatie en contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522


Landelijke Toeslagen: o.a. Huur / Zorgtoeslag


Informatie en aanvragen zorgtoeslag, kindgebonden budget,

Huurtoeslag en kinderopvangtoeslag


Toeslagen vormen een aanvulling op uw inkomen. Kijk of u toeslag kunt krijgen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget. ... Hoeveel toeslag kan ik krijgen? Maak een proefberekening en u weet het. Naar de proefberekening ...

.

Proefberekening toeslagen - Belastingdienst

Wilt u een toeslag aanvragen? En wilt u weten hoeveel toeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening met de rekenhulp van de belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

 

Informatie Leergeld Meppel:

Alle kinderen mogen meedoen,

want nu meedoen, is straks meetellen!


Als andere instanties u niet kunnen helpen of gemeentelijke regelingen onvoldoende zijn dan is er nog altijd Leergeld Meppel.

Leergeld laat alle kinderen meedoen met binnen- en/of buitenschoolse activiteiten. Zoals schoolreisje, lidmaatschap sport vereniging, cultuur, schoolspullen  of een fiets als daar geen geld voor is.


Ja, ik wil graag dat mijn kind mee kan doen! U  kunt contact met ons opnemen:    

e-mail: info@leergeldmeppel.nl  telefoon: 06 1185 1135  of schrijven naar: postbus 155  7940 AD Meppel


Direct een aanvraag indienen op website www.kindpakket.nl kan natuurlijk ook


Alle kinderen mogen meedoen


Hulp bij en ter voorkoming van schulden en financiële problemen

Samen zoeken we naar een oplossing

Groeien de financiële problemen u boven het hoofd en komt u er in uw eentje niet uit? Vraag dan om hulp bij een professionele instantie. Zij kunnen helpen om overzicht te creëren en stapsgewijs samen met u problemen aan te pakken.

Schaamte is een vaak genoemde reden om niet met anderen te praten over financiële problemen en om niet te vragen om hulp. Toch is hulp vragen het beste en vaak het enige wat u kunt doen. Hoe eerder u om hulp vraagt hoe beter, want hoe langer u wacht, hoe meer de schulden zich opstapelen.

Schuldhulpcoach

Blijf niet in je eentje tobben, maar stap naar de schuldhulp coach in Meppel voor advies en hulp. Samen zoeken we naar een oplossing. In Meppel werken we samen met diverse instanties: Welzijn Meppel, Gemeentelijke Kredietbank, Humanitas, Leenfonds Meppel/ Arme Kant van Meppel, MEE Drenthe, SchuldHulp Maatje, Actium, Woonconcept. Uiteraard worden gegevens en informatie vertrouwelijk behandeld.


Contactgegevens                                               

De heer Harun Gauri, schuldhulpcoach bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag

 telefonisch via 14 0522 of 06 46857109

 e-mail: schuldhulpcoach@meppel.nl. 

folder en aanmeldformulier(PDF, 65 kB)

U kunt zich ook direct online aanmelden voor een intakegesprek

Meer informatie

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u ook terecht bij de volgende organisaties:


Humanitas Thuisadministratie

Soms heb je moeite met het op orde houden van je (financiële) administratie. Hoe schrijf je bijvoorbeeld brie­ven naar instanties? Hoe geef je niet meer geld uit dan je ont­vangt? Wat doe je met lastige rekeningen?

Wanneer u het prettig zou vinden om steun te krijgen bij dergelijke zaken, kunt u een beroep doen op de activiteit "Thuis­administratie" van Humanitas.

Vrijwilligers

Humanitas heeft in de regio Meppel de werkgroep "Thuisadministratie". Deze bestaat uit vrijwilligers. Zij komen bij u thuis om samen met u de (financiële) administratie te doen. De vrijwilligers nemen niet uw taak over, maar proberen u te helpen. U blijft verantwoordelijk voor uw administratie en maakt uw eigen keuzes. De vrijwilligers hebben ervaring met financieel/administratieve zaken en zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag.

Kosten

Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Wel moet u de kosten betalen die u voor uw eigen administratie maakt.

Contact

E-mail: p.groen22@kpnplanet.nl

Telefoonnummer: 06 - 25 51 40 00

www.humanitas.nl/afdeling/meppel-e.o/activiteiten/humanitas-thuisadministratie/


SchuldHulpMaatje


Betrouwbare partner bij schuldhulpverlening


Onze SchuldHulpMaatje helpen mensen om schulden te voorkomen of duurzaam op te lossen.  Maatjes hebben tijd voor persoonlijke aandacht, waarmee hun inzet een waardevolle aanvulling is op de sociale diensten. Bij tijdige tussenkomst kunnen de maatjes helpen om schulden te voorkomen. Schuldhulpmaatje is er ook voor jongeren, die vragen of zorgen hebben over geld, maar zij weten niet goed wie hen daarbij kan helpen. Daarvoor is schuldhulpmaatje met MoneyFit gestart, die jongeren met geldvragen en geldzorgen. Bekijk onze website www.moneyfit.nl

Een SchuldHulpMaatje   


o is professioneel getraind en gecertificeerd. Zijn kennis blijft actueel met het permanente educatieprogramma van SchuldHulpMaatje Nederland.

o beschikt over een Verklaring  Omtrent Gedrag (VOG).

o  werkt volgens de landelijke richtlijnen van SchuldHulpMaatje Nederland.

De ondersteuning van een vrijwillig maatje helpt mensen om aan de slag te gaan met hun financiën. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de preventie van schulden. Daarmee is SchuldHulpMaatje een waardevolle aanvulling op het totale schuldhulp verleningsaanbod.

Samenwerken loont

Wij ondersteunen het gemeentelijke preventiebeleid en werken samen met de schuldhulpcoach van de gemeente. Ook kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij SchuldHulpMaatje Meppel, wacht niet te lang  als u niet  kunt rond komen en/of  schulden maakt/heeft. Als je ondersteuning aanvraagt kun je het volgende van het SchuldHulpMaatje verwachten:


• Brengt overzicht in de financiële situatie

• Maakt samen met de hulpvrager een plan van aanpak

• Gaat samen met de hulpvrager aan de slag om de schulden weg te werken

• Professionele schuldhulpverlening nodig? Het maatje blijft langszij voor ondersteuning

• Leert budgetteren en helpt bij gedragsveranderingen

U kunt zich aanmelden voor hulp via de site www.schuldhulpmaatje.nl/meppel of te mailen naar een van onze twee coördinatoren:

mevrouw Jenny van Gijssel shm.meppel@outlook.com of mevrouw Tea Timmer teatimmer.schuldhulpmaatje@gmail.com.Informatiepunt, ook wel VIA - spreekuur (Voorlichting Informatie en Advies).


Het leven is soms knap ingewikkeld, zeker als er net iets gewijzigd is in uw persoonlijke omstandigheden.


 Er zijn zoveel verschillende instanties, dat u niet meer weet bij wie u moet zijn.

 Of u krijgt brieven die moeilijk te begrijpen zijn, maar waar u wel op moet reageren.

Als u vastloopt met een vraag, dan kunnen medewerkers van Welzijn MensenWerk u verder helpen. Eenvoudige hulp kunnen wij u direct bieden.

Is er extra kennis en/of tijd nodig, dan moeten we u verwijzen naar (vrijwillige) collega’s op een ander moment of naar andere organisaties.


Contactgegevens

Inloop: Dinsdag van     9:30 tot  11:30 uur  in  de Plataan

Inloop: Dinsdag van    13.30 tot  15.30 uur in De Beemd, Osseweide 1B, Oosterboer

Inloop: Dinsdag van    16.00 tot  17.00 uur in Dorpshuis De Schalle in Nijeveen

Inloop:Woensdag van 13.30 tot  15.30 uur in De Koeberg, Rembrandtplein 83, Koedijkslanden

U kunt ook bellen tijdens het spreekuur via T 085- 273 14 44

U kunt een bericht achterlaten via onze contactpagina http://www.welzijnmw.nl/contact/

U kunt ook een e-mail sturen naar: Via Meppel@welzijnmw.nl


Voorbeeld vragen en hulp


DigiD aanvragen / activeren; Bijstand / WW aanvragen; Toeslagen aanvragen / wijzigen; Uitleg geven over brieven; Minimavoorzieningen; Betalingsregelingen treffen; Wat te doen als: ik ga scheiden; ik een erfenis krijg; ik een studiefinanciering moet aanvragen; ik de schoolreis of laptop voor mijn kind niet kan betalen?


Hulpmiddelen


De afgelopen jaren hebben veel bezoekers behoefte gehad aan steun voor financiële vragen, rond belastingen, toeslagen, sociale voorzieningen, hulp bij budgettering of schulden. Maar er zijn ook veel andere onderwerpen aan de orde geweest. Onze ervaring heeft geleerd, dat veel mensen in problemen kunnen komen als ze enkele basis vaardigheden en/of kennis niet weten of niet kunnen toepassen. Wat hebben we te bieden aan informatie of hulpmiddelen, zodat u zelf een aantal vraagstukken ook kunt oplossen? Wij gebruiken daarvoor enkele hulpmiddelen.

 De eigen (papieren/digitale) administratie op orde brengen.

 Inzicht in inkomsten en uitgaven  / Inzicht voorliggende voorzieningen


Leenfonds Meppel

Het Leenfonds wil u in een vroegtijdig stadium helpen bij een onverwachte rekening of nota, doormiddel van een renteloze lening.

Dit om te voorkomen dat u een grotere schuld zou kunnen opbouwen. U kunt dit onder voorwaarden aanvragen, waarbij een maximumbedrag wordt gehanteerd, zodat het geleende bedrag in maximaal 36 maanden terugbetaald kan worden.  

Dit naar draagkracht en rekening houdend met de beslagvrije voet.

      Een aanvraag kunt u per email melden info@leenfondsmeppel.nl of telefonisch via 06 1300 17 71 waarbij u uw telefoonnummer inspreekt in een antwoordapparaat.

U wordt dan binnen 24 uur teruggebeld om een afspraak te maken.

Meer informatie vindt u op www.leenfondsmeppel.nl

Het Leenfonds is mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Gemeente Meppel en Stichting Waarborgfonds Meppel


Deze brochure wordt u aangeboden door de werkgroep Arme Kant Meppel


#Inhoud #Inhoud #Inhoud #Inhoud #Inhoud #Inhoud #Inhoud #Inhoud #Inhoud #Inhoud #Inhoud #Inhoud #Inhoud #Inhoud #Inhoud

Download hier de brochure:

Minimaregelingen en kwijtschelding 2019